اخبار صنعتی

چیدمان آبپاش منظره/تجهیزات آبپاش

2020-10-29

نوعی ازآب پاش head: مزایای سر آبپاش مدفون در سیستم آبپاش باغ شهری و زمین ورزشی بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به شرایط کاری متفاوت می توان سر آبپاش مدفون را به نوع ثابت و دوار تقسیم کرد. با توجه به محدوده، سر آبپاش نزدیک برد، سر آبپاش میان برد و سر آبپاش دوربرد نیز وجود دارد. هنگام انتخاب نوع سر آبپاش باید به فاکتورهای زیر توجه کرد:


1. اندازه منطقه آبیاری بارانی

منطقه آبیاری اسپری با مساحت کم برای استفاده از سرهای بارانی کوتاه برد مناسب است. این نوع سر آبپاش ها عمدتاً پراکنده های ثابت با شکل آب خوب و اثر اتمیزه شدن هستند. هنگامی که منطقه سمپاشی بزرگ است، استفاده از سر آبپاش متوسط ​​و بلند برد برای کاهش هزینه جامع پروژه آبیاری بارانی مفید است.


2. فشار تامین آب

انواع مختلف فشار کاری آبپاش نیز متفاوت است. اگر سیستم آبپاش خود فشار باشد، نوعآب پاش should be selected according to the water supply pressure.When the water supply pressure is low, the near-range nozzle can be selected to ensure the normal working pressure of the nozzle;When the water supply pressure is high, the middle range nozzle can be selected, which is beneficial to reduce the project cost.For pressurized sprinkler irrigation system, the choice of working pressure of sprinkler head should also be appropriate.Too low working pressure will increase the project cost of sprinkler irrigation system, too high working pressure will increase the operating cost of sprinkler irrigation system.After the nozzle is selected, hydraulic calculation is needed to determine the head loss of the pipe network, and check whether the water supply pressure can meet the design requirements.


3. شکل زمین و وضعیت کاشت
If there are many complex geomorphic structures in sprinkler irrigation area, and the water demand of different.