اخبار صنعتی

اتصال سریع لوله آب

2020-10-14
اتصال سریع لوله آب می تواند اتصال سریع بین لوله آب و شیر آب و تفنگ آبپاش را درک کند که راحت، سریع و کارآمد است.g.


استفاده:

1. اتصالات سریع را به ترتیب در دو انتهای لوله آب نصب کنید و مهره ها را به آرامی سفت کنید.
2. هنگام اتصال اتصال شیر آب (یا شیر آبگیر) و محل اتصال تفنگ آب پاش، صدای کلیک به این معنی است که نصب شده است. اندازه رابط آن 1/2،3/4" است (یعنی ، 4 امتیاز، 6 امتیاز) دو نوع، دارای یک سری از. اتصال شیر آب، اتصال لوله آب و غیره.
اتصال یک جزء مورد استفاده برای اتصال لوله های آب است. با توجه به استفاده از اتصال لوله آب را می توان به موارد زیر تقسیم کرد: اتصال لوله آب با انتهای رزوه خارجی، اتصال لوله آب ژاکت، اتصال لوله آب خود تثبیت شونده.